สรุปผลประเมิน สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ208,842.81168,665.7319.2 %5.010,347.965,680.3845.1 %5.0
รวม 208,843 168,666 19.24 % 10,348 5,680 45.11 %