สรุปผลประเมิน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์1,021,651.40905,000.0011.4 %5.08,341.761,613.4880.7 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย26,931.4015,119.6343.9 %5.012,655.85152.0098.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต23,920.9212,064.0349.6 %5.01,055.55310.0770.6 %5.0
รวม 1,072,504 932,184 13.08 % 22,053 2,076 90.59 %