สรุปผลประเมิน กรมสุขภาพจิต เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสุขภาพจิต 160,464.3093,000.0042.0 %5.05,779.901,317.6777.2 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์146,090.0065,143.5955.4 %5.03,628.83420.4188.4 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์60,419.5638,904.0035.6 %5.01,514.92798.9247.3 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์162,780.1986,543.0046.8 %5.03,979.39938.1576.4 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์136,234.7751,677.0062.1 %5.02,737.30799.1570.8 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์60,930.3240,884.0032.9 %5.02,226.63328.2285.3 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์150,420.4775,109.0050.1 %5.01,613.20319.1080.2 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์94,862.1952,644.0044.5 %5.02,552.61830.4967.5 %5.0
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์200,746.94101,100.0049.6 %5.06,080.90770.1887.3 %5.0
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์94,115.9045,836.0051.3 %5.01,183.13407.5565.6 %5.0
โรงพยาบาลศรีธัญญา581,355.50392,222.0032.5 %5.04,196.921,029.3675.5 %5.0
โรงพยาบาลสวนปรุง212,659.7883,256.6460.8 %5.06,448.01434.8993.3 %5.0
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์265,916.3196,500.0063.7 %5.04,315.45794.2581.6 %5.0
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์207,621.25119,406.9942.5 %5.02,188.73766.2565.0 %5.0
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา433,822.88272,458.0037.2 %5.07,136.041,077.2184.9 %5.0
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์102,772.9252,890.0048.5 %5.04,788.07173.7996.4 %5.0
สถาบันราชานุกูล160,251.3460,337.0062.3 %5.02,081.39397.2580.9 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ22,496.3710,053.0055.3 %5.01,998.72179.3191.0 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,262.3976.9493.9 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์16,283.1710,509.0035.5 %5.02,861.35179.9393.7 %5.0
รวม 3,270,244 1,748,473 46.53 % 68,574 12,039 82.44 %