สรุปผลประเมิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 245,950.50303,595.00-23.4 %0.058,951.2014,278.5775.8 %5.0
กองการต่างประเทศ(ตท.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,949.60476.5283.8 %5.0
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน(บช.ตชด.) 120,554.97118,418.001.8 %0.529,392.8214,895.4349.3 %5.0
กองบัญชาการตำรวจนครบาล(บช.น.) 76,787.98111,008.00-44.6 %0.029,857.004,935.9183.5 %5.0
กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด(บช.ปส.) 56,165.35101,315.00-80.4 %0.06,596.0018,790.22-184.9 %0.0
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง(บช.ก.) 96,438.42363,000.00-276.4 %0.06,674.724,826.7027.7 %5.0
กองบัญชาการตำรวจสันติบาล(บช.ส.)28,166.1411,156.0060.4 %5.07,978.605,068.2636.5 %5.0
กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) 87,942.5629,000.0067.0 %5.09,682.151,653.6082.9 %5.0
กองบินตำรวจ(บ.ตร.) 909,709.0050,664.9294.4 %5.022,150.066,613.9070.1 %5.0
กองวินัย(วน.) 15,441.177,179.0053.5 %5.02,760.13342.1787.6 %5.0
กองสารนิเทศ(สท.) 20,726.986,569.0068.3 %5.02,840.36433.1384.8 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 156,858.8535,302.0037.9 %5.011,288.337,476.3133.8 %5.0
โรงพยาบาลตำรวจ(รพ.ตร.) 838,830.131,740,584.00-107.5 %0.02,642.494,091.26-54.8 %0.0
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ(รร.นรต.) 93,941.71312,880.00-233.1 %0.01,741.061,769.22-1.6 %0.0
สง.คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ(สง.ก.ต.ช.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,459.21401.9572.5 %5.0
สำนักงานกฎหมายและคดี(กมค.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0983.20940.464.3 %2.0
สำนักงานกำลังพล(สกพ.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,822.361,113.1976.9 %5.0
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ(สง.ก.ตร.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05,611.72756.1186.5 %5.0
สำนักงานงบประมาณและการเงิน(สงป.)12,366.692,869.0076.8 %5.0866.241,875.85-116.6 %0.0
สำนักงานจเรตำรวจ(จต.) 38,470.6431,000.0019.4 %5.09,012.674,962.0044.9 %5.0
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) 73,835.05128,000.00-73.4 %0.015,759.075,877.9762.7 %5.0
สำนักงานตรวจสอบภายใน (สตส.) 27,328.7812,000.0056.1 %5.04,888.692,340.2852.1 %5.0
สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(สทส.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,754.151,395.1949.3 %5.0
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ(สพฐ.ตร.) 14,067.0915,237.00-8.3 %0.03,419.952,358.6131.0 %5.0
สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ(สยศ.ตร.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0831.141,137.19-36.8 %0.0
สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ (สลก.ตร.)26,752.0122,862.0014.5 %5.05,343.49634.1888.1 %5.0
สำนักงานส่งกำลังบำรุง(สกบ.) 95,085.8868,000.0028.5 %5.013,858.953,561.7574.3 %5.0
กองกฎหมายไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,693.29627.6162.9 %5.0
กองการเงิน (กง.สงป.) 37,577.9023,610.0037.2 %5.04,506.331,119.9375.1 %5.0
กองคดีปกครองและคดีแพ่ง ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,520.72272.3382.1 %5.0
กองคดีอาญาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,075.64601.3271.0 %5.0
กองงบประมาณ(งป.สงป.) 21,050.369,245.0056.1 %5.03,299.612,737.7717.0 %5.0
กองตำรวจสื่อสาร60,856.78118,912.72-95.4 %0.021,604.752,700.5087.5 %5.0
กองทะเบียนประวัติอาชญากร60,128.2174,000.00-23.1 %0.08,837.60907.3889.7 %5.0
กองทะเบียนพล สกพ.45,986.8925,656.0044.2 %5.011,238.93950.9591.5 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 123,146.0028,308.80-22.3 %0.04,139.582,458.4340.6 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 214,806.7816,000.00-8.1 %0.02,361.391,241.1647.4 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 311,555.174,939.0057.3 %5.01,654.511,947.88-17.7 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 418,231.8511,340.0037.8 %5.03,574.303,553.730.6 %0.5
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 521,498.284,916.4077.1 %5.03,888.401,821.2453.2 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 618,185.6210,974.0539.7 %5.02,565.061,589.9238.0 %5.0
กองบังคับการตำรวจจราจร85,964.43133,826.00-55.7 %0.038,331.56100,644.50-162.6 %0.0
กองบังคับการตำรวจทางหลวง27,700.0031,116.00-12.3 %0.06,337.336,371.95-0.5 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 217,863.9812,966.0027.4 %5.02,231.23380.6382.9 %5.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 3ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 4ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,189.312,946.0029.7 %5.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 5 ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,901.215,020.68-73.1 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 6ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 721,628.711,769.4591.8 %5.04,524.655,635.62-24.6 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 8ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 923,077.6824,809.00-7.5 %0.03,026.318,970.65-196.4 %0.0
กองบังคับการตำรวจน้ำ110,191.0589,454.4218.8 %5.048,095.87220,989.94-359.5 %0.0
กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3 (บก.ปส.3 บช.ปส.)33,887.8935,688.60-5.3 %0.010,405.585,933.6743.0 %5.0
กองบังคับการตำรวจรถไฟ78,106.9413,146.0083.2 %5.010,411.1015,661.58-50.4 %0.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 197,909.9346,935.7052.1 %5.029,168.272,618.0091.0 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 225,104.509,527.0062.1 %5.07,342.354,968.8032.3 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 322,956.2237,776.00-64.6 %0.03,381.559,421.99-178.6 %0.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 4 ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,999.73694.3365.3 %5.0
กองบังคับการปราบปราม29,474.31166,128.00-463.6 %0.05,128.5015,131.54-195.0 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค28,924.8325,758.2010.9 %5.06,440.554,413.3631.5 %5.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม23,114.7622,222.003.9 %1.54,676.269,545.49-104.1 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี23,557.2618,303.1922.3 %5.05,405.076,104.44-12.9 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ39,024.9432,918.0015.6 %5.020,731.741,644.4192.1 %5.0
กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ 66,809.2326,746.2460.0 %5.012,815.968,996.2629.8 %5.0
กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ25,139.4015,126.5239.8 %5.04,855.39104,151.15-2,045.1 %0.0
กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี32,134.5413,977.0056.5 %5.02,290.055,197.05-126.9 %0.0
กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ บช.ตชด.51,795.6968,770.54-32.8 %0.02,629.0827,716.36-954.2 %0.0
กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ16,229.4342,589.06-162.4 %0.02,136.2371,407.33-3,242.7 %0.0
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาลไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.09,182.604,415.4151.9 %5.0
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน(บก.สส.สตม.)สตม.49,095.0259,513.00-21.2 %0.09,882.567,121.4427.9 %5.0
กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว24,535.3917,000.0030.7 %5.05,937.9510,410.27-75.3 %0.0
กองบัญชี(กช.สงป.)17,689.577,573.0057.2 %5.01,829.84826.1754.8 %5.0
กองแผนงานความมั่นคง (ผค.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,927.381,260.8134.6 %5.0
กองแผนงานอาชญากรรม(ผอ.)สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,775.22645.5963.6 %5.0
กองพลาธิการ (พธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,645.252,907.9620.2 %5.0
กองพิสูจน์หลักฐานกลาง118,280.8245,067.0061.9 %5.01,467,039.001,221.1399.9 %5.0
กองยุทธศาสตร์(ยศ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,982.01765.5461.4 %5.0
กองโยธาธิการ (ยธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,491.952,388.4531.6 %5.0
กองวิจัย(วจ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,739.21522.1370.0 %5.0
กองสรรพาวุูธ (สพ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,178.601,406.1966.3 %5.0
กองสวัสดิการ สกพ.17,014.2817,034.00-0.1 %0.03,422.683,746.59-9.5 %0.0
กองอัตรากำลัง สกพ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,965.21369.3587.5 %5.0
บก.กฝ.บช.ตชด.30,802.3219,000.0038.3 %5.03,828.721,759.5054.0 %5.0
บก.ข่าวกรองยาเสพติด บช.ปส.25,017.243,793.2084.8 %5.06,213.505,133.3917.4 %5.0
บก.ตชด.ภาค 165,306.9546,884.0028.2 %5.02,369.733,896.35-64.4 %0.0
บก.ตชด.ภาค 241,589.5730,160.8327.5 %5.03,808.362,450.2535.7 %5.0
บก.ตชด.ภาค 330,332.4818,892.4837.7 %5.091,342.986,222.5593.2 %5.0
บก.ตชด.ภาค 426,547.4314,751.1044.4 %5.05,061.064,619.608.7 %4.0
บก.ปส.1 บช.ปส.53,713.1725,476.0052.6 %5.05,667.4216,702.49-194.7 %0.0
บก.ปส.2 บช.ปส.33,369.5315,476.0053.6 %5.06,978.684,224.0639.5 %5.0
บก.ปส.4 บช.ปส.44,937.4516,331.2563.7 %5.011,242.178,963.7720.3 %5.0
โรงพยาบาลดารารัศมี36,196.8217,979.7550.3 %5.03,761.2843.4698.8 %5.0
โรงพยาบาลนวุฒิสมเด็จย่า9,838.119,664.001.8 %0.5296.5558.5080.3 %5.0
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง38,521.3576,480.00-98.5 %0.03,353.47560.2983.3 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 190,493.9234,952.0061.4 %5.037,964.08775.9698.0 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1021,919.3932,934.00-50.3 %0.087,748.84792.0099.1 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 218,957.1329,792.15-57.2 %0.030,739.711,900.4893.8 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 351,162.9318,096.0064.6 %5.027,030.661,302.0095.2 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4154,608.9714,758.0090.5 %5.076,436.64398.3299.5 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 523,306.257,421.6168.2 %5.09,041.40987.0089.1 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 53,010.7515,064.0071.6 %5.022,955.25433.0098.1 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 79,165.337,413.0019.1 %5.041,856.48506.6898.8 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 818,314.7419,610.77-7.1 %0.0101,538.761,903.2298.1 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 910,661.1112,468.00-16.9 %0.06,121.30604.2090.1 %5.0
สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน45,883.1481,660.00-78.0 %0.02,657.111,176.0855.7 %5.0
ส่วนตรวจสอบสำนวนคดีอุทธรณ์และฎีกา8,861.56538.0093.9 %5.0846.6441.5995.1 %5.0
รวม 5,318,172 5,383,877 -1.24 % 2,685,391 883,564 67.10 %