สรุปผลประเมิน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน123,724.031,387,501.00-1,021.4 %0.07,161.881,246.1182.6 %5.0
รวม 123,724 1,387,501 -1,021.45 % 7,162 1,246 82.60 %