สรุปผลประเมิน สำนักงบประมาณ เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงบประมาณ264,210.16226,000.0014.5 %5.08,737.721,392.2184.1 %5.0
รวม 264,210 226,000 14.46 % 8,738 1,392 84.07 %