สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน292,387.81199,000.0031.9 %5.07,108.73649.7690.9 %5.0
รวม 292,388 199,000 31.94 % 7,109 650 90.86 %