สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ88,559.7847,006.0046.9 %5.05,223.351,122.3378.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักภาพและอาชีพคนพิการบ้านทองพูนเผ่าพนัส จังหวัดอุบลราชธานี1,785.422,648.00-48.3 %0.02,725.16196.6092.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น2,767.432,866.30-3.6 %0.0342.29174.0749.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดนนทบุรี3,544.383,434.003.1 %1.5545.0339.0092.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช 3,699.329,435.00-155.0 %0.02,476.08883.6564.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดขอนแก่น4,020.945,629.78-40.0 %0.02,772.10402.4785.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย46,498.953,995.1391.4 %5.01,130.98174.4284.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านโมกุลฯ 5 รอบ จังหวัดลพบุรี2,795.153,765.44-34.7 %0.02,610.68158.9293.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี2,380.644,441.64-86.6 %0.02,744.79150.3694.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ3,785.066,271.00-65.7 %0.0881.59112.6387.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่3,718.983,723.27-0.1 %0.03,463.23405.4288.3 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล)3,586.733,167.0011.7 %5.0708.30310.6556.1 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ การุณยเวศม์ จังหวัดชลบุรี15,001.6611,599.3822.7 %5.02,109.99285.0086.5 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ จังหวัดราชบุรี8,532.0011,135.00-30.5 %0.01,750.87755.0556.9 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง13,902.6025,190.94-81.2 %0.02,070.71405.6280.4 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี(ชาย) จังหวัดปทุมธานี15,967.5511,837.6025.9 %5.01,432.61323.4577.4 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี(หญิง) จังหวัดปทุมธานี20,098.3612,320.4238.7 %5.01,513.03217.0485.7 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี19,966.7826,612.00-33.3 %0.01,163.51305.8573.7 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี20,082.0819,328.003.8 %1.51,186.99390.5867.1 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี18,689.8016,561.0011.4 %5.01,053.29293.7272.1 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(ชาย) จังหวัดนนทบุรี25,379.9117,903.0029.5 %5.01,213.98315.4574.0 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี1,570.432,287.67-45.7 %0.0676.11237.5064.9 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง20,065.1713,057.0034.9 %5.01,187.44218.5681.6 %5.0
รวม 346,399 264,215 23.73 % 40,982 7,878 80.78 %