สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์165,786.69115,757.0030.2 %5.07,111.861,700.4676.1 %5.0
รวม 165,787 115,757 30.18 % 7,112 1,700 76.09 %