สรุปผลประเมิน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 125,617.14112,454.0010.5 %5.06,877.364,414.4735.8 %5.0
รวม 125,617 112,454 10.48 % 6,877 4,414 35.81 %