สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี138,645.38113,121.0018.4 %5.06,771.05517.6292.4 %5.0
รวม 138,645 113,121 18.41 % 6,771 518 92.36 %