สรุปผลประเมิน กรมทรัพยากรน้ำ เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรน้ำ 150,509.97160,486.00-6.6 %0.06,111.32879.9685.6 %5.0
รวม 150,510 160,486 -6.63 % 6,111 880 85.60 %