สรุปผลประเมิน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 148,681.94133,441.0010.3 %5.05,992.51986.4283.5 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี7,298.306,538.9310.4 %5.02,469.901,337.5245.8 %5.0
สำนักทรัพยากรนำ้บาดาล เขต 7 (กำแพงเพชร)7,414.284,760.5435.8 %5.02,511.34727.7071.0 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 (ราชบุรี)9,473.0910,077.60-6.4 %0.02,336.55570.0075.6 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 10 อุดรธานี7,161.066,157.0114.0 %5.02,339.751,725.2026.3 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 12 สงขลา6,647.265,480.0017.6 %5.01,952.721,052.5546.1 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 9 ระยอง7,602.226,697.3611.9 %5.02,264.57318.2585.9 %5.0
รวม 194,278 173,152 10.87 % 19,867 6,718 66.19 %