สรุปผลประเมิน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน114,249.7055,000.0051.9 %5.05,217.10656.6687.4 %5.0
รวม 114,250 55,000 51.86 % 5,217 657 87.41 %