สรุปผลประเมิน กรมการปกครอง เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการปกครอง 546,012.00455,712.0016.5 %5.012,333.396,138.0050.2 %5.0
รวม 546,012 455,712 16.54 % 12,333 6,138 50.23 %