สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 353,680.81177,918.0049.7 %5.07,630.882,350.6569.2 %5.0
รวม 353,681 177,918 49.70 % 7,631 2,351 69.20 %