สรุปผลประเมิน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน152,349.002,000.0098.7 %5.05,282.76616.4288.3 %5.0
สพ.กรุงเทพ ฯ49,811.5826,233.0047.3 %5.01,108.54775.0330.1 %5.0
รวม 202,161 28,233 86.03 % 6,391 1,391 78.23 %