สรุปผลประเมิน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน4,043,774.50136,000.0096.6 %5.06,445.883,204.7550.3 %5.0
รวม 4,043,775 136,000 96.64 % 6,446 3,205 50.28 %