สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม348,789.78227,000.0034.9 %5.06,111.321,845.6869.8 %5.0
รวม 348,790 227,000 34.92 % 6,111 1,846 69.80 %