สรุปผลประเมิน สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี134,981.67112,292.0016.8 %5.05,751.761,297.0277.5 %5.0
รวม 134,982 112,292 16.81 % 5,752 1,297 77.45 %