สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน273,111.94406,045.19-48.7 %0.08,822.141,327.5085.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร24,988.5716,473.0034.1 %5.01,016.94493.8651.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 159,922.0718,371.0069.3 %5.01,078.28920.6614.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 218,373.2913,744.0025.2 %5.0870.92532.0638.9 %5.0
เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ28,715.6113,290.0053.7 %5.0329.26226.4131.2 %5.0
รวม 405,111 467,923 -15.50 % 12,118 3,500 71.11 %