สรุปผลประเมิน กองบัญชาการกองทัพไทย เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองบัญชาการกองทัพไทย 3,601,283.503,042,985.0015.5 %5.070,989.6658,457.6017.7 %5.0
รวม 3,601,284 3,042,985 15.50 % 70,990 58,458 17.65 %