สรุปผลประเมิน กองทัพบก เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองทัพบก638,009.751,364,664.00-113.9 %0.018,843.1117,837.205.3 %2.5
กรมการขนส่งทหารบก(ขส.ทบ.) และ ศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก(ศคย.ทบ.)259,414.98247,715.004.5 %2.09,247.3729,404.40-218.0 %0.0
กรมการทหารช่าง(กช.)733,558.75635,720.5013.3 %5.023,001.5814,161.3538.4 %5.0
กรมการทหารสื่่อสาร ( สส. )358,470.47202,936.0043.4 %5.06,380.25ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กรมการสัตว์ทหารบก(กส.ทบ.)164,837.58141,755.9114.0 %5.07,215.043,014.3558.2 %5.0
กรมการสารวัตรทหารบก(สห.ทบ.)118,221.3358,007.0050.9 %5.05,642.322,385.8557.7 %5.0
กรมข่าวทหารบก (โรงเรียน ขว.ทบ.)26,988.1423,581.0012.6 %5.01,705.21510.5070.1 %5.0
กรมดุริยางค์ทหารบก(ดย.ทบ.)121,799.38102,253.0016.0 %5.06,242.641,964.0568.5 %5.0
กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.)523,495.91334,623.2236.1 %5.011,394.6518,612.90-63.3 %0.0
กรมแพทย์ทหารบก(พบ.)1,782,744.60902,370.0049.4 %5.09,728.883,684.5062.1 %5.0
กรมยุทธโยธาทหารบก (ยย.ทบ.)152,658.1741,199.0073.0 %5.06,783.567,560.50-11.5 %0.0
กรมยุทธศึกษาทหารบก(ยศ.ทบ.)361,691.66297,238.0017.8 %5.014,028.772,560.0081.8 %5.0
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก(วศ.ทบ.)175,347.1999,058.0043.5 %5.06,558.447,377.75-12.5 %0.0
กรมสรรพาวุธทหารบก(สพ.ทบ.)1,181,865.501,013,285.9014.3 %5.028,004.2435,914.70-28.2 %0.0
กรมสวัสดิการทหารบก(สก.ทบ.)154,338.80130,216.0015.6 %5.06,267.663,796.9039.4 %5.0
กองทัพภาคที่ 1(ทภ.1)373,083.19175,473.0053.0 %5.07,016.34ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองทัพภาคที่ 2(ทภ.2)1,885,201.301,525,339.9019.1 %5.037,382.9319,457.9547.9 %5.0
กองทัพภาคที่ 4 (ทภ.4)5,772,581.003,210,197.0044.4 %5.0110,498.614,158.5096.2 %5.0
กองพลทหารปืนใหญ่ (พล.ป.)346,030.59174,810.0049.5 %5.013,352.686,648.8550.2 %5.0
กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ม.2 รอ.)773,894.25523,409.0032.4 %5.014,263.474,968.8065.2 %5.0
บก.ทภ.๓ และ มทบ.39921,424.19676,424.0626.6 %5.016,950.122,468.1585.4 %5.0
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า(รร.จปร.)528,479.63696,633.06-31.8 %0.021,114.8128,162.60-33.4 %0.0
ศูนย์การบินทหารบก(ศบบ.)886,915.38516,859.3141.7 %5.016,351.54ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก (สตน.ทบ.)133,117.4734,615.0074.0 %5.05,314.021,016.5080.9 %5.0
สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก (สวพ.ทบ.)139,874.4115,181.0089.1 %5.05,392.19203.0096.2 %5.0
หน่วยข่าวกรองทางทหาร(ขกท.)107,910.1736,175.0066.5 %5.05,142.062,534.0550.7 %5.0
หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก(นปอ.)860,939.75680,631.0020.9 %5.016,576.015,849.1564.7 %5.0
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (นรด.)399,618.09281,187.0029.6 %5.07,251.01ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (พื้นที่ ล.บ.)1,455,488.00817,800.8143.8 %5.025,481.87ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
(ส.1,ส.1/101,ส.1/102,พัน ส.ซบร.เขตหลัง) กผสป.344,131.66277,093.5319.5 %5.07,270.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กลุ่ม รพ.ทภ.21,501,437.101,450,543.903.4 %1.57,769.968,375.40-7.8 %0.0
กลุ่ม รพ.ทภ.3(10แห่ง) โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช1,267,895.10853,649.4432.7 %5.03,506.242,214.5036.8 %5.0
กสษ.1 กส.ทบ.113,301.4131,187.0372.5 %5.02,439.742,259.007.4 %3.5
กสษ.2 กส.ทบ.98,935.2528,493.9971.2 %5.07,704.830.00100.0 %5.0
กสษ.3 กส.ทบ.38,038.5028,847.0024.2 %5.01,272.35413.2567.5 %5.0
ค่ายจักรพงษ์ (มทบ.12)671,748.94403,726.8439.9 %5.012,241.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ค่ายธนะรัชต์(ศร. เเละ รร.กสร.ศสร.)1,773,215.001,070,616.1039.6 %5.061,509.946,162.3090.0 %5.0
ค่ายนวมินทราชินี (มทบ.14)208,642.2038,145.2881.7 %5.03,839.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ค่ายพรหมโยธี (พล.ร.2 รอ.)237,276.98154,733.2034.8 %5.04,437.42ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ค่ายสุรสิงหนาท320,325.56138,735.0056.7 %5.09,542.52ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
จทบ.ร.บ./พล.พัฒนา 1373,535.69180,714.8951.6 %5.07,330.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
นสศ. พื้นที่ ช.ม.164,556.8662,142.0062.2 %5.03,570.05ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
นสศ. พื้นที่ น.ม.34,832.6931,964.358.2 %4.06,169.24ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
นสศ. พื้นที่ พ.ล.161,312.5072,992.0054.8 %5.04,016.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บชร.1321,054.19170,219.4447.0 %5.08,954.03ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บชร.2491,874.72326,120.2833.7 %5.08,641.947,063.3018.3 %5.0
บชร.3897,794.50700,638.3122.0 %5.015,830.045,740.1563.7 %5.0
ป.3 พัน.13(ค่ายยุทธศิลป์ประสิทธิ์)73,053.6528,630.7960.8 %5.01,542.371,305.0015.4 %5.0
ผอส.กสษ.3 กส.ทบ.56,535.9810,916.6880.7 %5.01,197.92760.0036.6 %5.0
แผนกสัตวบาล กสษ.2 กส.ทบ.9,961.004,642.0053.4 %5.0710.84ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
พล.1 รอ. และ นขต. (กทม.)1,014,987.50508,542.0049.9 %5.015,608.46ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
พล.ม.3(ค่ายเปรมติณสูลานนท์)1,243,756.3058,715.5295.3 %5.06,554.192,506.5561.8 %5.0
พล.ร.11710,439.13147,730.0079.2 %5.014,148.435,696.0559.7 %5.0
พล.ร.6(ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช)567,689.00185,201.3467.4 %5.011,920.44896.4092.5 %5.0
พล.ร.9 และ จทบ.ก.จ.2,148,627.301,628,729.0024.2 %5.037,602.34ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
พัน.สต.กส.ทบ.134,337.7759,925.9955.4 %5.02,991.940.00100.0 %5.0
พัน.สท.44,757.9324,017.4846.3 %5.06,145.630.00100.0 %5.0
ม.4 รอ(พื้นที่สระบุรี)965,140.75470,933.0051.2 %5.017,636.949,373.7046.9 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 28 (ค่ายศรีสองรัก)442,274.75108,349.0075.5 %5.020,814.644,495.0078.4 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 31799,660.13554,035.0030.7 %5.013,324.166,110.8054.1 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 33 (ค่ายกาวิละ)802,844.81370,749.5953.8 %5.015,673.4824,606.10-57.0 %0.0
มณฑลทหารบกที่ 36763,724.31735,049.003.8 %1.512,884.6812,457.703.3 %1.5
มณฑลทหารบกที่ 38 ( มทบ.38 )425,596.72149,838.8064.8 %5.08,338.798,635.50-3.6 %0.0
มทบ.11 และ นขต.527,926.94256,319.0051.4 %5.010,126.63ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
มทบ.13(จทบ.ส.บ.,ป.พัน.11รอ.,ป.พัน.31รอ.)517,532.00230,422.9155.5 %5.09,442.53ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
มทบ.15201,698.8178,528.9161.1 %5.03,610.38ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
มทบ.210 (ค่ายพระยอดเมืองขวาง)355,111.0085,953.9075.8 %5.05,539.792,325.0058.0 %5.0
มทบ.221,025,935.30414,485.2259.6 %5.020,368.468,227.9059.6 %5.0
มทบ.23(ค่ายศรีพัชรินทร)647,941.00133,226.3079.4 %5.012,529.036,236.4050.2 %5.0
มทบ.24 (ค่ายประจักษ์ศิลปาคม)377,373.25111,361.0070.5 %5.07,742.103,638.2553.0 %5.0
มทบ.25 ( ค่ายวีรวัฒน์โยธิน )351,517.6994,551.0073.1 %5.06,546.224,032.6038.4 %5.0
มทบ.26 (ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก)471,444.41158,687.5566.3 %5.09,554.059,623.55-0.7 %0.0
มทบ.27 (ค่ายประเสริฐสงคราม)299,225.03132,265.0955.8 %5.05,894.702,845.0051.7 %5.0
มทบ.29(ค่ายกฤษณ์สีวะรา)370,833.41157,276.6657.6 %5.07,656.882,171.8571.6 %5.0
มทบ.310704,061.7569,093.7690.2 %5.012,446.236,898.0044.6 %5.0
มทบ.32374,715.31208,621.0044.3 %5.06,979.933,632.6048.0 %5.0
มทบ.34426,790.94169,332.5260.3 %5.08,337.951,599.6080.8 %5.0
มทบ.35448,396.63269,079.3440.0 %5.08,880.076,253.3029.6 %5.0
มทบ.37295,915.4173,626.1575.1 %5.06,290.341,068.7583.0 %5.0
ร.12 รอ. และ นขต.74,237.1939,821.0046.4 %5.01,267.63ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ร.13 พัน.1 (ค่ายเจ้าพระยาสุนทรธรรมธาดา)129,809.8144,331.3165.8 %5.02,364.001,081.7554.2 %5.0
ร.13 พัน.2 และ พัน.3(ค่ายเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์)272,431.8489,490.0067.2 %5.05,663.714,539.1519.9 %5.0
ร.16(ค่ายบดินทรเดชา)349,420.28110,389.6868.4 %5.06,537.942,291.8564.9 %5.0
ร.31 รอ.685,484.50243,506.0064.5 %5.013,265.57ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ร.8 พัน.2(ค่ายมหาศักดิพลเสพ)154,029.3035,552.0076.9 %5.08,245.171,168.3585.8 %5.0
ร.8(ค่ายสีหราชเดโชไชย)317,422.00127,671.0059.8 %5.06,231.344,879.5021.7 %5.0
รพ.ของ ทภ.1497,735.56450,719.539.4 %4.51,391.60ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รพ.รร.จปร.132,622.7381,167.0038.8 %5.0546.04382.4030.0 %5.0
รร.กส.กส.ทบ.49,307.8134,134.0930.8 %5.02,831.66568.1079.9 %5.0
รร.ขส.ขส.ทบ.90,581.35143,715.80-58.7 %0.02,228.693,866.00-73.5 %0.0
รร.พธ.พธ.ทบ.51,729.6432,521.0037.1 %5.01,925.561,562.0018.9 %5.0
รร.ส.สส.76,451.6374,035.003.2 %1.53,274.54ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า(รพ.รร.6)1,455,039.102,797,328.00-92.3 %0.07,482.979,452.55-26.3 %0.0
โรงพยาบาลอานันทมหิดล(รพ.อ.ป.ร.)472,983.13288,856.7238.9 %5.03,292.562,339.0029.0 %5.0
โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง (รร.ช.กช.)106,883.9188,843.6716.9 %5.04,487.643,452.7523.1 %5.0
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก84,666.17179,285.00-111.8 %0.02,478.74496.7580.0 %5.0
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า(วพม.) และ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก(วพบ.)233,497.09288,402.00-23.5 %0.06,236.873,684.5040.9 %5.0
ศสท.กส.ทบ.141,936.9270,755.0050.2 %5.07,875.730.00100.0 %5.0
ศูนย์การทหารปืนใหญ่ (ค่ายภูมิพล) 849,586.19458,096.3846.1 %5.031,512.8111,609.2563.2 %5.0
ศูนย์การทหารม้า(ศม.)681,717.94374,927.8845.0 %5.027,016.640.00100.0 %5.0
ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก(ศฝยว.ทบ.)83,466.5338,176.0054.3 %5.07,514.152,616.3065.2 %5.0
รวม 54,948,756 34,760,480 36.74 % 844,002 445,866 0.00 %