สรุปผลประเมิน กรมการแพทย์ เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการแพทย์ 158,370.4879,237.9050.0 %5.05,889.331,087.2881.5 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ เชียงใหม่139,841.3088,200.0036.9 %5.05,694.061,466.6574.2 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ แม่ฮ่องสอน35,396.7229,827.0015.7 %5.02,599.36588.6077.4 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น133,196.1966,366.0050.2 %5.03,876.39821.7078.8 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี117,537.1327,343.0076.7 %5.01,173.25648.8544.7 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา98,054.7066,486.0032.2 %5.02,946.37693.7676.5 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี73,887.7832,205.6056.4 %5.02,163.73469.0278.3 %5.0
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี839,696.941,035,000.00-23.3 %0.05,418.312,437.2355.0 %5.0
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่104,009.2764,240.0038.2 %5.04,389.581,546.5064.8 %5.0
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี178,837.00312,160.00-74.6 %0.01,950.651,653.4715.2 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี172,900.38223,621.00-29.3 %0.01,391.791,622.78-16.6 %0.0
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี162,343.05421,691.00-159.8 %0.02,035.582,430.57-19.4 %0.0
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง151,273.09167,125.00-10.5 %0.02,630.52354.8786.5 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี146,756.80142,737.002.7 %1.02,832.18840.8970.3 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี197,041.19193,912.001.6 %0.52,715.68962.7264.5 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี188,729.59250,670.00-32.8 %0.04,066.15732.1182.0 %5.0
โรงพยาบาลราชวิถี1,326,566.902,609,517.00-96.7 %0.09,581.38974.0089.8 %5.0
โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง50,930.3928,323.6044.4 %5.02,071.21225.1589.1 %5.0
โรงพยาบาลเลิดสิน939,865.44875,000.006.9 %3.05,194.401,412.9372.8 %5.0
โรงพยาบาลสงฆ์193,624.59308,161.00-59.2 %0.01,750.231,765.98-0.9 %0.0
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี28,057.5132,959.00-17.5 %0.01,414.16263.6281.4 %5.0
สถาบันประสาทวิทยา293,013.81585,004.00-99.7 %0.02,067.04471.4377.2 %5.0
สถาบันพยาธิวิทยา103,269.0068,000.0034.2 %5.0409.29177.0056.8 %5.0
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ404,194.06402,343.000.5 %0.52,447.59890.0963.6 %5.0
สถาบันโรคผิวหนัง115,249.87150,732.13-30.8 %0.0494.81625.74-26.5 %0.0
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี1,979,238.301,010,000.0049.0 %5.04,058.69787.5680.6 %5.0
รวม 8,331,882 9,270,861 -11.27 % 81,262 25,950 68.07 %