สรุปผลประเมิน กรมควบคุมโรค เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมควบคุมโรค 408,679.59350,870.0014.1 %5.010,385.485,447.7647.5 %5.0
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง16,905.5757,571.00-240.5 %0.03,222.66378.8188.2 %5.0
รวม 425,585 408,441 4.03 % 13,608 5,827 57.18 %