สรุปผลประเมิน กรมสุขภาพจิต เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสุขภาพจิต 189,406.00118,000.0037.7 %5.05,773.641,703.1470.5 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์175,379.4293,570.6046.6 %5.03,778.22639.6983.1 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์73,684.4748,725.0033.9 %5.01,841.18922.5349.9 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์197,111.92129,410.0134.3 %5.04,024.03952.6576.3 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์159,811.9867,661.0057.7 %5.02,821.901,279.3854.7 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์76,142.5258,140.0023.6 %5.02,224.97412.8681.4 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์154,900.7787,682.0043.4 %5.01,622.84537.4866.9 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์100,082.2670,242.0029.8 %5.02,706.101,083.4560.0 %5.0
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์248,065.80105,270.0057.6 %5.06,644.06999.0085.0 %5.0
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์103,590.3368,815.0033.6 %5.01,182.03722.7138.9 %5.0
โรงพยาบาลศรีธัญญา635,746.13540,793.0014.9 %5.04,643.961,470.1268.3 %5.0
โรงพยาบาลสวนปรุง245,948.16126,392.0548.6 %5.06,828.791,006.8785.3 %5.0
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์292,233.97116,243.0060.2 %5.04,614.981,537.9566.7 %5.0
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์254,192.63162,841.0035.9 %5.02,542.81889.4265.0 %5.0
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา465,554.13316,212.0032.1 %5.07,846.381,153.6685.3 %5.0
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์124,975.5873,868.0040.9 %5.04,887.27299.9193.9 %5.0
สถาบันราชานุกูล175,975.7276,777.0056.4 %5.02,366.40601.4874.6 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ26,755.9919,369.0027.6 %5.02,001.51230.5488.5 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,281.4054.4795.7 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์18,371.6014,533.0020.9 %5.02,899.39304.5589.5 %5.0
รวม 3,717,929 2,294,544 38.28 % 72,532 16,802 76.84 %