สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา235,520.06197,000.0016.4 %5.09,278.645,531.9540.4 %5.0
รวม 235,520 197,000 16.36 % 9,279 5,532 40.38 %