สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม199,615.0095,391.0052.2 %5.05,920.601,075.5281.8 %5.0
รวม 199,615 95,391 52.21 % 5,921 1,076 81.83 %