สรุปผลประเมิน กรมโรงงานอุตสาหกรรม เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 159,924.56143,848.0010.1 %5.07,118.112,143.0969.9 %5.0
รวม 159,925 143,848 10.05 % 7,118 2,143 69.89 %