สรุปผลประเมิน สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม114,547.5356,000.0051.1 %5.05,138.93532.0589.6 %5.0
รวม 114,548 56,000 51.11 % 5,139 532 89.65 %