สรุปผลประเมิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 259,740.20386,764.00-48.9 %0.058,951.2015,857.2173.1 %5.0
กองการต่างประเทศ(ตท.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,949.60665.3177.4 %5.0
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน(บช.ตชด.) 127,346.80167,541.00-31.6 %0.029,392.8213,118.8855.4 %5.0
กองบัญชาการตำรวจนครบาล(บช.น.) 82,473.00152,626.00-85.1 %0.029,857.003,127.5289.5 %5.0
กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด(บช.ปส.) 59,329.60110,485.00-86.2 %0.06,596.0020,271.28-207.3 %0.0
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง(บช.ก.) 102,890.77455,000.00-342.2 %0.06,674.725,501.7717.6 %5.0
กองบัญชาการตำรวจสันติบาล(บช.ส.)29,752.9728,201.005.2 %2.57,978.607,522.405.7 %2.5
กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) 99,037.8734,000.0065.7 %5.010,501.492,165.7579.4 %5.0
กองบินตำรวจ(บ.ตร.) 961,567.1376,397.0092.1 %5.022,095.4410,303.6053.4 %5.0
กองวินัย(วน.) 17,952.279,819.0045.3 %5.02,421.47240.5790.1 %5.0
กองสารนิเทศ(สท.) 21,894.706,000.0072.6 %5.02,840.36363.6987.2 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 141,804.7748,694.00-16.5 %0.011,288.338,409.8425.5 %5.0
โรงพยาบาลตำรวจ(รพ.ตร.) 1,016,241.702,216,533.00-118.1 %0.02,729.655,270.27-93.1 %0.0
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ(รร.นรต.) 106,060.56431,476.00-306.8 %0.01,741.061,964.50-12.8 %0.0
สง.คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ(สง.ก.ต.ช.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,412.09940.5733.4 %5.0
สำนักงานกฎหมายและคดี(กมค.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0983.201,029.03-4.7 %0.0
สำนักงานกำลังพล(สกพ.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,412.701,124.1274.5 %5.0
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ(สง.ก.ตร.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05,502.48937.7183.0 %5.0
สำนักงานงบประมาณและการเงิน(สงป.)15,289.743,928.0074.3 %5.0822.162,207.45-168.5 %0.0
สำนักงานจเรตำรวจ(จต.) 40,638.0036,000.0011.4 %5.09,012.675,213.6042.2 %5.0
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) 78,844.77185,000.00-134.6 %0.015,759.076,125.5061.1 %5.0
สำนักงานตรวจสอบภายใน (สตส.) 30,227.3719,000.0037.1 %5.04,888.692,458.2549.7 %5.0
สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(สทส.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,754.151,507.5645.3 %5.0
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ(สพฐ.ตร.) 16,558.8716,870.00-1.9 %0.03,419.952,872.9916.0 %5.0
สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ(สยศ.ตร.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0776.521,480.93-90.7 %0.0
สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ (สลก.ตร.)28,259.1729,386.00-4.0 %0.05,343.49737.2086.2 %5.0
สำนักงานส่งกำลังบำรุง(สกบ.) 100,442.8395,000.005.4 %2.513,858.955,157.3062.8 %5.0
กองกฎหมายไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,075.64743.2064.2 %5.0
กองการเงิน (กง.สงป.) 41,181.3014,126.0065.7 %5.04,506.331,076.0576.1 %5.0
กองคดีปกครองและคดีแพ่ง ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,520.72232.9784.7 %5.0
กองคดีอาญาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,911.78685.7564.1 %5.0
กองงบประมาณ(งป.สงป.) 22,176.8313,242.0040.3 %5.03,272.302,853.1012.8 %5.0
กองตำรวจสื่อสาร63,537.83151,993.88-139.2 %0.021,249.703,422.7583.9 %5.0
กองทะเบียนประวัติอาชญากร65,539.7990,000.00-37.3 %0.08,837.601,172.6986.7 %5.0
กองทะเบียนพล สกพ.48,577.7025,656.0047.2 %5.011,238.93950.9591.5 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 124,450.0031,575.20-29.1 %0.04,139.582,239.1345.9 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2ไม่ครบ20,000.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,272.27ประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 313,904.835,208.4062.5 %5.01,654.512,968.21-79.4 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 420,537.8617,232.0116.1 %5.03,574.303,401.824.8 %2.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 524,206.729,422.7661.1 %5.03,888.401,974.0649.2 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 619,813.2114,014.8929.3 %5.02,565.061,844.4328.1 %5.0
กองบังคับการตำรวจจราจร92,506.17168,913.00-82.6 %0.038,331.5698,065.65-155.8 %0.0
กองบังคับการตำรวจทางหลวง30,789.4341,874.00-36.0 %0.06,337.339,762.90-54.1 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 218,870.1318,087.004.2 %2.02,231.23516.3176.9 %5.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 3ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 4ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,879.282,946.00-2.3 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 5 ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,901.216,673.59-130.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 6ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 723,271.901,803.6392.2 %5.04,524.656,584.76-45.5 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 8ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 924,377.8327,736.00-13.8 %0.03,026.318,970.65-196.4 %0.0
กองบังคับการตำรวจน้ำ116,740.0391,854.6821.3 %5.048,095.87209,744.23-336.1 %0.0
กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3 (บก.ปส.3 บช.ปส.)37,219.4345,678.64-22.7 %0.010,596.756,042.1843.0 %5.0
กองบังคับการตำรวจรถไฟ84,560.4717,192.6579.7 %5.010,411.107,697.5326.1 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 1103,425.9969,188.6033.1 %5.029,168.272,698.8090.7 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 226,518.8312,611.0052.4 %5.07,343.666,208.3515.5 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 324,249.5357,081.00-135.4 %0.03,381.5511,059.05-227.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 4 ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,999.73705.2664.7 %5.0
กองบังคับการปราบปราม31,134.83184,479.00-492.5 %0.05,128.5015,616.30-204.5 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค30,214.8037,166.14-23.0 %0.06,454.614,610.5428.6 %5.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม24,417.0029,271.00-19.9 %0.04,676.269,787.84-109.3 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี24,884.4324,305.832.3 %1.05,405.076,954.91-28.7 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ41,791.6044,558.00-6.6 %0.020,731.742,269.8489.1 %5.0
กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ 71,507.5037,956.9146.9 %5.012,815.968,797.9731.4 %5.0
กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ26,555.7017,471.2234.2 %5.04,855.3993,588.81-1,827.5 %0.0
กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี33,944.9316,613.0051.1 %5.02,290.05280.8087.7 %5.0
กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ บช.ตชด.55,231.4698,177.64-77.8 %0.02,629.0826,883.84-922.6 %0.0
กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ17,143.77142,782.94-732.9 %0.02,136.2371,407.33-3,242.7 %0.0
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาลไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.09,182.6019,197.73-109.1 %0.0
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน(บก.สส.สตม.)สตม.54,928.5370,994.00-29.2 %0.09,882.568,984.729.1 %4.5
กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว26,979.3327,000.00-0.1 %0.05,937.9511,012.99-85.5 %0.0
กองบัญชี(กช.สงป.)20,082.979,563.0052.4 %5.01,829.84642.5564.9 %5.0
กองแผนงานความมั่นคง (ผค.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,927.381,323.8131.3 %5.0
กองแผนงานอาชญากรรม(ผอ.)สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,775.22146,453.89-8,149.9 %0.0
กองพลาธิการ (พธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,665.982,884.2321.3 %5.0
กองพิสูจน์หลักฐานกลาง62,677.5341,343.0034.0 %5.0610,106.751,546.4999.7 %5.0
กองยุทธศาสตร์(ยศ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,790.83938.2147.6 %5.0
กองโยธาธิการ (ยธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,491.952,530.9827.5 %5.0
กองวิจัย(วจ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,711.90775.4454.7 %5.0
กองสรรพาวุูธ (สพ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,178.602,611.1237.5 %5.0
กองสวัสดิการ สกพ.19,332.0023,331.00-20.7 %0.03,422.683,905.50-14.1 %0.0
กองอัตรากำลัง สกพ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,774.03579.0079.1 %5.0
บก.กฝ.บช.ตชด.32,537.6724,000.0026.2 %5.03,828.721,187.0069.0 %5.0
บก.ข่าวกรองยาเสพติด บช.ปส.26,426.675,412.5079.5 %5.06,213.505,027.6719.1 %5.0
บก.ตชด.ภาค 169,004.0557,828.0016.2 %5.02,374.353,479.20-46.5 %0.0
บก.ตชด.ภาค 246,849.9230,026.2735.9 %5.03,808.362,724.8528.5 %5.0
บก.ตชด.ภาค 334,153.9024,977.9226.9 %5.083,859.567,360.4091.2 %5.0
บก.ตชด.ภาค 434,581.0318,196.3647.4 %5.05,061.065,075.10-0.3 %0.0
บก.ปส.1 บช.ปส.59,545.5323,656.0060.3 %5.06,213.6416,991.07-173.4 %0.0
บก.ปส.2 บช.ปส.37,293.2715,616.0058.1 %5.07,142.544,497.1737.0 %5.0
บก.ปส.4 บช.ปส.48,827.7320,348.7258.3 %5.011,242.178,676.6422.8 %5.0
โรงพยาบาลดารารัศมี44,292.2624,546.9144.6 %5.03,763.21277.9392.6 %5.0
โรงพยาบาลนวุฒิสมเด็จย่า10,392.379,675.006.9 %3.0296.5530.0089.9 %5.0
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง40,576.57152,334.00-275.4 %0.03,298.85491.6685.1 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 175,791.1746,440.0038.7 %5.030,677.241,728.5094.4 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1022,766.9939,924.00-75.4 %0.086,978.16708.5099.2 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 219,744.0927,843.90-41.0 %0.029,569.922,051.8593.1 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 359,218.2028,596.0051.7 %5.027,368.711,546.0594.4 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4179,745.5221,427.0088.1 %5.079,284.13694.4999.1 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 527,332.5412,106.2955.7 %5.09,536.84919.5190.4 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 87,416.7024,128.0072.4 %5.033,509.69501.6098.5 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 79,689.959,440.602.6 %1.040,617.88735.6398.2 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 822,638.2622,610.120.1 %0.5144,472.632,316.2198.4 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 911,027.1016,482.00-49.5 %0.05,763.48657.8388.6 %5.0
สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน48,942.0284,540.00-72.7 %0.02,657.111,095.6358.8 %5.0
ส่วนตรวจสอบสำนวนคดีอุทธรณ์และฎีกา9,360.80613.0093.5 %5.0846.64291.2765.6 %5.0
รวม 5,761,790 6,978,993 -21.13 % 1,863,813 1,040,466 44.18 %