สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 404,560.88139,461.0065.5 %5.06,098.821,645.7073.0 %5.0
รวม 404,561 139,461 65.53 % 6,099 1,646 73.02 %