สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน319,171.38295,000.007.6 %3.56,705.391,482.6077.9 %5.0
รวม 319,171 295,000 7.57 % 6,705 1,483 77.89 %