สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ92,667.2061,006.0034.2 %5.05,160.821,707.1866.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักภาพและอาชีพคนพิการบ้านทองพูนเผ่าพนัส จังหวัดอุบลราชธานี2,068.053,442.40-66.5 %0.02,725.16261.0790.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น3,428.933,705.97-8.1 %0.0342.29133.5361.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดนนทบุรี3,861.133,234.0016.2 %5.0545.0372.2586.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช 3,852.3011,765.70-205.4 %0.02,476.08818.7466.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดขอนแก่น4,473.979,419.29-110.5 %0.02,769.45503.5981.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย6,924.025,194.6625.0 %5.01,295.55301.5676.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านโมกุลฯ 5 รอบ จังหวัดลพบุรี3,052.865,386.40-76.4 %0.02,610.68372.4185.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี2,757.506,341.84-130.0 %0.02,744.79348.0787.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ3,998.307,508.00-87.8 %0.0881.59143.2383.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่4,187.515,049.41-20.6 %0.03,463.23456.1286.8 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล)3,788.806,992.00-84.5 %0.0708.30455.5035.7 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ การุณยเวศม์ จังหวัดชลบุรี15,786.5816,276.01-3.1 %0.02,111.27270.7587.2 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ จังหวัดราชบุรี9,162.9415,389.00-67.9 %0.01,751.72718.7959.0 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง15,090.0128,341.22-87.8 %0.02,070.711,013.1051.1 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี(ชาย) จังหวัดปทุมธานี16,381.6315,179.707.3 %3.51,426.21412.9771.0 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี(หญิง) จังหวัดปทุมธานี21,321.5017,016.0720.2 %5.01,516.10395.9273.9 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี21,091.6728,630.00-35.7 %0.01,163.51705.1039.4 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี21,401.4019,722.007.8 %3.51,191.34613.9648.5 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี19,710.3816,773.0014.9 %5.01,052.87443.7557.9 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(ชาย) จังหวัดนนทบุรี26,291.9022,192.0015.6 %5.01,207.16428.5064.5 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี1,869.132,349.37-25.7 %0.0695.13361.0048.1 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง21,137.1416,999.0019.6 %5.01,184.79372.6668.5 %5.0
รวม 324,305 327,913 -1.11 % 41,094 11,310 72.48 %