สรุปผลประเมิน กรมประมง เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมประมง384,767.03361,516.006.0 %3.010,870.113,806.5365.0 %5.0
รวม 384,767 361,516 6.04 % 10,870 3,807 64.98 %