สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ115,554.0067,000.0042.0 %5.05,151.44835.9383.8 %5.0
รวม 115,554 67,000 42.02 % 5,151 836 83.77 %