สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมสหกรณ์138,759.22114,348.0017.6 %5.06,180.111,094.5382.3 %5.0
รวม 138,759 114,348 17.59 % 6,180 1,095 82.29 %