สรุปผลประเมิน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 148,971.83144,266.003.2 %1.56,886.7411,353.26-64.9 %0.0
รวม 148,972 144,266 3.16 % 6,887 11,353 -64.86 %