สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี114,341.3873,184.0036.0 %5.06,774.18143.5097.9 %5.0
รวม 114,341 73,184 36.00 % 6,774 144 97.88 %