สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม141,577.98124,407.0012.1 %5.06,295.80289.9595.4 %5.0
รวม 141,578 124,407 12.13 % 6,296 290 95.39 %