สรุปผลประเมิน กรมประชาสัมพันธ์ เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมประชาสัมพันธ์473,931.41254,273.0046.3 %5.06,477.14474.7192.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย280,956.72255,000.009.2 %4.51,313.411,035.3121.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา2,961.6215.0099.5 %5.017.851.8589.6 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย290,472.38249,000.0014.3 %5.01,652.91247.8185.0 %5.0
สำนักข่าว18,325.4147,000.00-156.5 %0.05,689.61322.8694.3 %5.0
รวม 1,066,648 805,288 24.50 % 15,151 2,083 86.25 %