สรุปผลประเมิน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 128,300.85111,733.0012.9 %5.05,992.51391.4893.5 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี6,490.056,318.502.6 %1.02,412.86804.5966.7 %5.0
สำนักทรัพยากรนำ้บาดาล เขต 7 (กำแพงเพชร)8,901.494,532.8849.1 %5.02,492.320.01100.0 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 (ราชบุรี)9,941.737,976.5219.8 %5.02,336.55475.0079.7 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 10 อุดรธานี6,573.806,400.002.6 %1.02,339.751,332.8543.0 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 12 สงขลา6,693.225,315.0020.6 %5.01,933.70872.4454.9 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 9 ระยอง8,093.165,891.8827.2 %5.02,264.57186.2091.8 %5.0
รวม 174,994 148,168 15.33 % 19,772 4,063 79.45 %