สรุปผลประเมิน กรมอุตุนิยมวิทยา เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอุตุนิยมวิทยา ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกบัวชุม1,712.88708.0058.7 %5.049.0853.35-8.7 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี1,723.10892.0048.2 %5.082.9344.5846.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี (สอต.ทองผาภูมิ)1,730.36420.0075.7 %5.093.9037.0360.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรี2,902.48852.0070.6 %5.065.9570.97-7.6 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาฉะเชิงเทรา1,884.56529.0071.9 %5.062.120.00100.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรีไม่ครบ397.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1.00ประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (พัทยา)1,725.631,301.0024.6 %5.028.651.0096.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (แหลมฉบัง)1,606.481.0099.9 %5.031.1822.0029.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี(สอต.เกาะสีชัง)1,695.40938.0044.7 %5.032.74ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาท2,892.424,968.80-71.8 %0.052.880.9598.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตราด3,404.69569.0083.3 %5.068.0664.575.1 %2.5
สถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม1,659.02914.0044.9 %5.050.09170.69-240.8 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์2,009.35ไม่ครบประเมินไม่ได้0.067.972.8595.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์ (สกษ.ตากฟ้า)1,736.18812.0053.2 %5.034.6352.51-51.6 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปทุมธานี1,728.90968.0044.0 %5.038.4570.30-82.8 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี1,798.03452.0074.9 %5.051.5466.41-28.9 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี (สอท.กบินทร์บุรี)1,664.62415.0075.1 %5.043.2749.88-15.3 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพระนครศรีอยุธยาไม่ครบ1,199.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2.85ประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพลิ้ว1,517.351.0099.9 %5.064.8476.00-17.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง2,785.365,598.50-101.0 %0.054.831.0098.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี2,036.971,256.0038.3 %5.053.0833.9236.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี2,000.34658.0067.1 %5.055.76124.42-123.1 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว (สอต.อรัญประเทศ)1,678.74813.0051.6 %5.069.2864.806.5 %3.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว(กอท.สระแก้ว)1,761.39205.0088.4 %5.053.7235.5033.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี1,694.06924.0045.5 %5.053.8741.4323.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี (สกษ.อู่ทอง)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาห้วยโป่ง 1,713.18220.0087.2 %5.046.1467.60-46.5 %0.0
รวม 45,052 24,415 45.81 % 1,210 1,152 0.00 %