สรุปผลประเมิน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน85,078.7045,000.0047.1 %5.04,841.90284.0194.1 %5.0
รวม 85,079 45,000 47.11 % 4,842 284 94.13 %