สรุปผลประเมิน กรมทรัพย์สินทางปัญญา เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 172,502.78147,976.7214.2 %5.06,661.62219.1396.7 %5.0
รวม 172,503 147,977 14.22 % 6,662 219 96.71 %