สรุปผลประเมิน กรมการปกครอง เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการปกครอง 460,487.47380,578.0017.4 %5.08,425.065,620.5033.3 %5.0
รวม 460,487 380,578 17.35 % 8,425 5,621 33.29 %