สรุปผลประเมิน กรมหม่อนไหม เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมหม่อนไหมไม่ครบ32,127.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ327.23ประเมินไม่ได้0.0
รวม 0 0 0.00 % 0 0 0.00 %