สรุปผลประเมิน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 91,544.0813,000.0085.8 %5.05,589.17337.1094.0 %5.0
รวม 91,544 13,000 85.80 % 5,589 337 93.97 %