สรุปผลประเมิน กรมบังคับคดี เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมบังคับคดี 263,043.09140,000.0046.8 %5.07,909.162,209.0672.1 %5.0
รวม 263,043 140,000 46.78 % 7,909 2,209 72.07 %