สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 142,123.0279,814.0043.8 %5.07,396.383,600.2351.3 %5.0
สำนักงาน ป.ป.ส. (บางรัก)4,310.473,110.0027.9 %5.0494.4233.4693.2 %5.0
สำนักงานปปส. (ทุ่งสองห้อง)11,702.3320,320.00-73.6 %0.04,199.87929.8877.9 %5.0
รวม 158,136 103,244 34.71 % 12,091 4,564 62.26 %